Search Results

Filter
  • 1-10 of  14 results for ""SOCIAL SCIENCE / Anthropology / Cultural "
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Hệ thống đồ thờ truyền thống trong từ đường ở miền Bắc Việt Nam.

Subjects: *Cultural values; *Ethnology; *Anthropology

  • Source: Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities. 2020, Vol. 6 Issue 1, p67-93. 28p. 12 Diagrams.

Record details

×
Academic Journal

Lạc Việt: từ tộc danh đến căn tính tộc người.

  • Source: Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities; 2018, Vol. 4 Issue 6, p710-726, 18p

Record details

×
Academic Journal

Đừng chỉ lo cho thế hệ tương lai: Tiếp cận nhân h ọc về phát triển bền vững.

  • Source: Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities; 2016, Vol. 2 Issue 3, p320-329, 10p

Record details

×
Academic Journal

Quan niệm về hàng hóa trong xã hội tiêu dùng: một góc nhìn Xã hôi hoc.

  • Source: Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities; 2018, Vol. 4 Issue 3, p397-406, 10p

Record details

×
Academic Journal

Quyền lực mềm và cuộc sống của người phụ nữ Đạo Mẫu.

  • Source: Vietnam Journal of Social Sciences & Humanities; 2016, Vol. 2 Issue 3, p312-319, 8p

Record details

×
  • 1-10 of  14 results for ""SOCIAL SCIENCE / Anthropology / Cultural "