Met nieuwe ogen : meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Type:
   eBook.
  • Abstract:
   Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende landen of religies, maar ook tussen mensen van verschillende leeftijd, sekse of geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals kennis hebben van diversiteitbenaderingen en van superdiversiteit als nieuwe maatschappelijke realiteit. Bovendien moeten ze zich een bepaalde basishouding eigen maken: ‘met nieuwe ogen'leren kijken naar hun werkomgeving. In twee delen beschrijft Met nieuwe ogen de belangrijkste informatie over het omgaan met cultuurverschillen binnen het sociale domein. Het boek zet aan tot kritisch reflecteren op het eigen denken en handelen rondom diversiteitsissues. Praktijksituaties en videomateriaal verhelderen hoe diversiteit zich bij en tussen mensen kan voordoen en hoe een professional daar verbindend mee kan werken. Het eerste deel is gericht op de ontwikkeling van meervoudig kijken. Het tweede deel biedt een handelingskader voor meervoudig verbinden. Dit kader is gebaseerd op vijf pijlers: cultuursensitief exploreren, intercultureel communiceren, verbinden vanuit empowerment, zingevend werken en samenwerken aan een inclusieve samenleving. De herziening sluit aan bij een aantal nieuwe ontwikkelingen in de samenleving die zijn weerslag hebben op het sociale domein. Het gaat hier om de transformaties naar een superdiverse samenleving en de nieuwe werkterreinen en de kerntaken binnen het sociaal werk. Dit heeft er toe geleid dat het aantal hoofdstukken verdubbeld is en de basiskennis en de praktijkopdrachten meer gericht zijn op het leren omgaan met (super)diversiteit. Daarnaast is de aandacht meer gericht op het verbindend werken met alle sociaal kwetsbare personen, ongeacht welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft, dus niet alleen op mensen met een migratieachtergrond.
  • Subject Terms:
  • Subject Terms: